اسید آمینه

آگوست 14, 2016

گرده گل

گرده گل : گرده گل گامت نر گیاهان گلدار و به حالت پودر است . گرده هایی را که توسط زنبور عسل و با سبد گرده […]